close Tento obchod používá cookies a další technologie, abychom mohli zlepšit své zkušenosti na našich stránkách.
Back to Top

Ochrana osobních údajů

Podmínky a pravidla ochrany osobních údajů

Udělujete nám souhlas pouze se zpracováním osobních údajů potřebných k vyřízení Vaší objednávky dle Prohlášení o ochraně soukromí.

Zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (známé jako „GDPR”) je firma Modelářská výroba - Petr Chudomel, IČO: 43854443, se sídlem v Protivíně.

Kontaktní udaje správce jsou:

 

Adresa:  Na Chmelničkách 880, 39811  Protivín

Email:    obchod@pchmodely.cz

Telefon:(+420) 777 943 756

 

 Firma Modelářská výroba - Petr Chudomel zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek firmy Modelářská výroba - Petr Chudomel– www.pchmodely.cz, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech firmy Modelářská výroba Petr Chudomel, dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků v sídle firmy).

1)    Zpracování protokolových souborů

a)    V rámci přístupu na webovou stránky zpracovává firma Modelářská výroba - Petr Chudomel protokolové soubory o přístupu k této webové stránce za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky. Protokolové soubory jsou uchovávány po dobu 20 dní od návštěvy příslušné webové stránky. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět firma Modelářská výroba - Petr Chudomel sama, anebo tímto pověří třetí osobu.

b)    V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává  firma Modelářská výroba - Petr Chudomel následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

(1)    webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku navštívil;
(2)    IP-adresa;
(3)    datum přístupu a doba přístupu;
(4)    dotaz klienta;
(5)    kód odpovědi http;
(6)    přenášené skupiny dat;
(7)    údaj o prohlížeči a operačním systému počítače, z něhož návštěvník webovou stránku navštívil.

2)    Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

a)    V případě zájmu návštěvníka o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude firma Modelářská výroba - Petr Chudomel za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy. Pokud poskytne firmě Modelářská výroba - Petr Chudomel návštěvník rovněž své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, telefon), zpracovává firma za uvedenými účely i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které firma Modelářská výroba - Petr Chudomel zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

b)    Osobní údaje návštěvníka webových stránek začne firma zpracovávat až poté, co návštěvník udělí pomocí registračního formuláře dobrovolný souhlas pro zasílání. Nebude-li přihlášení k odběru potvrzeno z registrované e-mailové adresy, zadané údaje budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

c)    Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 15 let nebo do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět firma Modelářská výroba - Petr Chudomel sama.

d)    Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese sídla firmy Firma Modelářská výroba - Petr Chudomel (viz výše). Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr newsletteru“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení firmě Modelářská výroba - Petr Chudomel možné.

3)    Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

a)    V případě nákupu zboží na výše uvedených webových stránkách bude firma Modelářská výroba - Petr Chudomel zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro fakturaci, popř. doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.

b)    Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude firma Modelářská výroba - Petr Chudomel provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží nebo služeb. a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých oprávněných práv.

c)    Firma Modelářská výroba - Petr Chudomel bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu neurčitou od uzavření příslušné kupní smlouvy.

d)    Firma Modelářská výroba - Petr Chudomel bude provádět zpracování osobních údajů zákazníků sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se Zákonem, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne firma Modelářská výroba - Petr Chudomel osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailovou adresu a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.


4)    Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

a)    Firma Modelářská výroba - Petr Chudomel si velmi váží svých zákazníků, a proto provozuje zákaznickou podporu. Prostřednictvím této zákaznické podpory se mohou zákazníci a další osoby na firmu Modelářská výroba - Petr Chudomel obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, tak e-mailem nebo poštou.

b)    Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných firmě Modelářská výroba - Petr Chudomel bude firma Modelářská výroba - Petr Chudomel zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude firma Modelářská výroba - Petr Chudomel zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů firmy Modelářská výroba Petr Chudomel). Tyto osobní údaje jsou poskytovány firmě Modelářská výroba - Petr Chudomel dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by firma Modelářská výroba - Petr Chudomel nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

c)    Pokud bude prostřednictvím zákaznické podpory (telefonicky, e-mailem, poštou) firmě Modelářská výroba - Petr Chudomel uplatněna reklamace výrobku, bude firma Modelářská výroba - Petr Chudomel zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností firmy Modelářská výroba Petr Chudomel, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává firma Modelářská výroba - Petr Chudomel osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti firmy Modelářská výroba - Petr Chudomel reklamaci vyřídit.

d)    Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět firma Modelářská výroba - Petr Chudomel sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se Zákonem, třetí osobu. Bude-li to vhodné či potřebné je firma Modelářská výroba - Petr Chudomel oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. 

5)    Použití souborů cookie a analýza webové stránky

a)    Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá firma Modelářská výroba - Petr Chudomel na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

b)    Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které firma Modelářská výroba - Petr Chudomel shromažďuje na svých webových stránkách:

(1)    Permanent login  - slouží pro trvalé přihlášení zákazníka. Cookies je uchovávána    po dobu jednoho měsíce nebo do odhlášení.

c)    V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to způsobem uvedeným v nápovědě konkrétního typu a verze používaného prohlížeče.

6)    Další práva spojená s ochranou osobních údajů

a)    V případě, že firma Modelářská výroba - Petr Chudomel bude zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, osob volajících na zákaznickou linku, zákazníků či jiných osob v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich:

1)    právo na informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů, 
2)    právo na přístup k jeho osobním údajům, které firma Modelářská výroba - Petr Chudomel zpracovává,
3)    právo na opravu jeho osobních údajů, které firma Modelářská výroba - Petr Chudomel zpracovává, pokud nejsou zpracovávané údaje správné, 
4)    a další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby firma Modelářská výroba - Petr Chudomel provedla příslušnou opravu či doplnění osobních údajů dotčené osoby (a to vč. případné blokace či likvidace jejích osobních údajů).

b)    Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů firma Modelářská výroba - Petr Chudomel či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na firmu Modelářská výroba - Petr Chudomel jakýmikoli prostředky.